algemene voorwaarden

KVKno: 56805926
Algemene Verkoop - en Leveringsvoorwaarden van SDL Produkties
Gedeponeerd onder nummer: Kamer van Koophandel Eindhoven
1.     Al onze aanbiedingen, diensten, leveranties en overeenkomsten met onze afnemers worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden. Afwijkende bedingingen gelden slechts indien wij deze schriftelijk hebben aangeboden of aanvaard en dan alleen voor de individuele overeenkomst waarvoor deze zijn gemaakt. Voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht ook ingeval eventuele schriftelijke voorwaarden van onze afnemers anders mochten luiden dan onderstaande.

2.     Al onze offertes en prijscouranten zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. Afbeeldingen, beschrijvingen, gegevens en prijzen in onze offertes en prijscouranten zijn voor ons niet bindend.

3. Alle prijzen zijn exclusief b.t.w. en gebaseerd op levering af magazijn. De vervoerskosten zijn voor rekening van de afnemer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. SDL Produkties bepaalt de wijze van vervoer, het risico van het verkochte berust vanaf het moment dat de goederen het magazijn van SDL Produkties hebben verlaten bij de opdrachtgever.

4.     Opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Wij nemen geen enkele verplichting op ons uit hoofde van vertraging, zodat in geen geval aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding van welke aard dan ook, en geeft koper niet het recht de koopovereenkomst te annuleren, voor onze rekening bij derden te kopen en ons voor een eventueel prijsverschil te belasten.

5.     Indien niet direct bij ontvangst van goederen wordt gereclameerd over de hoeveelheid op de vervoersdocumenten vermeld, zijn deze hoeveelheden als juist erkend. Mochten alsdan uitwendig waarneembare beschadigingen aanwezig zijn, dan dient de koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens vervoerder en dient zulks binnen 24 uur te berichten. Reclames kunnen door ons slechts in behandeling worden genomen wanneer zij schriftelijk zijn ingediend uiterlijk op de achtste dag na ontvangst der goederen onder vermelding van alle in aanmerking komende bijzonderheden. Reclames wegens manco, beschadiging of kwaliteit zijn slechts geldig indien wij in staat worden gesteld de geleverde goederen in originele staat en in de originele verpakking te controleren. Retourzendingen worden slechts aangenomen indien daartoe vooraf schriftelijk overeenstemming is bereikt. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

6. Wij zijn noch voor middellijke noch voor onmiddellijke geleden schade ontstaan door onjuist gebruik van (of gebreken aan) onze goederen aansprakelijk.

7.     Aanbiedingen, documentatie, tekeningen, en door SDL Produkties gemaakte ontwerpen etc. blijven eigendom van SDL Produkties, ongeacht of hiervoor door de opdrachtgever is betaald. Zij mogen zonder schriftelijk toestemming van SDL Produkties niet aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde is opdrachtgever aan SDL produkties een boete verschuldigd van 20% van het door SDL Produkties genoemde totaalbedrag met een minimum van € 500,-- per overtreding.

8.     Overmacht ontslaat ons van onze contractuele verplichtingen. Als overmacht gelden mede: staking, uitsluiting, brand, gebrek aan arbeidskrachten- dit alles bij ons of bij onze leveranciers-, elementen in het verkeer, oorlogstoestand, oproer, epidemie, overheidsmaatregelen en voorts alle gebeurtenissen en toestanden waaronder nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons gevergd kan worden

9.     Betaling bij aflevering, tenzij anders overeengekomen. Betaling van onze facturen dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum zonder enig recht op compensatie of korting hoe ook genaamd. In geval van te late betaling wordt de koper van rechtswege een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeeltelijk verstreken maand. Alle kosten van invordering zowel in als buiten rechte komen voor rekening van de koper.

10.     Leveranties in gedeelten of op afroep kunnen wij telkens afzonderlijk factureren.

11.     Indien de onderneming van een opdrachtgever gevormd wordt door meer dan een natuurlijk en of rechtspersoon, zijn allen jegens SDL Produkties hoofdelijk aansprakelijk.

12.     Zolang de volledige betaling van de door ons verkochte en geleverde goederen met inbegrip van b.t.w. en eventuele rente en kosten niet is geschied, blijven de door ons verkochte en geleverde goederen ons eigendom zulks voor rekening en risico van de koper. Bij niet of niet tijdige betaling hebben wij het recht de geleverde goederen terug te nemen en daartoe het terrein en bedrijf van de koper te betreden. Terugname betekent slechts dan annulering van de koopovereenkomst indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is medegedeeld; zonder deze mededeling blijkt de koper verplicht tot volledige betaling waarna de goederen weer tot kopers beschikking staan.

13.     Kosten van vervoer en opslag van de door koper om welke reden dan ook geretourneerde goederen danwel door ons teruggenomen goederen komen volledig voor rekening van de koper, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

14.     Geschillen voortvloeiend uit met ons gesloten overeenkomsten zullen met uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden berecht in Eindhoven door de daar bevoegde Kantonrechter, respectievelijk Arrondissementsrechtbank te Den Bosch. Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.